loading...

რა არის ეკონომიკა?


ეკონომიკა (ბერძ. οίκος - სახლი, და νομος - ვმართავ, ანუ საოჯახო მმართველობა) სოციალური მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის საქონლისა და მომსახურების წარმოებას, განაწილებას, გაცვლასა და მოხმარებას. ეკონომიკა ზოგადად მოიაზრება, როგორც:
 1. საზოგადოების ეკონომიკური ბაზისი, საწარმოო ურთიერთობათა ერთობლიობა.
 2. მოცემული ქვეყნის ან მისი ნაწილის მეურნეობა, წარმოების დარგებისა და სახეობების ჩათვლით.
 3. მეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის საწარმოო ურთიერთობებს და მათ სპეციფიურ მხარეებს საზოგადოებრივი წარმოებისა და გაცვლის განსაზღვრულ სფეროში.


ეკონომიკის ისტორია

მიღებულია აზრი იმის თაობაზე, რომ თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებას საფუძველი ჩაეყარა მე-18 საუკუნის ბოლოს ადამ სმითის მიერ, რომელმაც შექმნა კლასიკური ეკონომიკური სკოლა, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო ადრინდელია ესპანელი სქოლასტიკოსების და ფსიქოკრატების აღმოჩენები. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ ფიზიოკრატიული სკოლა იყო პირველი მეცნიერული ეკონომიკური სკოლა. მე-19 საუკუნეში კარლ მარქსმა მოახდინა ეკონომიკური აზროვნების სხვადასხვა სკოლების, შრომების (მათ შორის ადამ სმითის) სინთეზი, იყენებდა რა ჰეგელის სისტემურ მიდგომას, შექმნა თავისი ნაშრომი ”კაპიტალი” და მოძღვრება მარქსიზმი. მე-19-20 საუკუნეებში ეს ნაშრომი სოციალისტური ეკონომიკის იდეოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენდა, ამასთან საბაზრო ეკონომიკის, უპირველეს ყოვლისა ნეოკლასიკური ეკონომიკური სკოლის მიმდევრების კრიტიკის ობიექტი იყო.
ამათ, ორივეს საპირისპიროდ, არსებობს ავსტრიული ეკონომიკური სკოლა, რომელიც არასოდეს წასულა კომპრომისზე და ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ მარქსიზმი არამარტო ცრუ მეცნიერება იყო, არამედ კაცობრიობის "კიბოც". მისი მიმდევრები, საყოველთაოდ ცნობილი და აღიარებული ეკონომისტები, მენგერი, ბომ–ბავერკი, ვიზერი (19-ე საუკუნის ბოლო, მე-20-საუკუნის დასაწყისი), მიზესიჰაიეკი, ჰაბერლერი, როთბარდი და სხვები (20-ე საუკუნე), მეცნიერულად ასაბუთებდნენ, რომ სოციალიზმი შეუძლებელია და რომ ნებისმიერი კოლექტივიზმი ტოტალიტარიზმის დასაწყისია, რომ ფასი მხოლოდ სუბიექტური განსჯის საკითხია და არანაირი ფორმულით არ შეიძლება დაითვალო, და ა.შ.

ეკონომიკის დარგები

ეკონომიკური მეცნიერების ორი უმთავრესი დარგია მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა:
 • მიკროეკონომიკა (ბერძნულად Micros - მცირე) - შეისწავლის დარგების, საწარმოების, საოჯახო მეურნეობების და სხვა ეკონომიკური ერთეულების ქცევას, აგრეთვე მათ ურთიერთგავლენას ბაზარზე, რის შედეგადაც ყალიბდება ფასები კონკრეტულ საქონელსა და მომსახურებაზე.
 • მაკროეკონომიკა (ბერძნულად Macros - დიდი) - შეისწავლის ეკონომიკას, როგორც ეკონომიკური აგენტებისაგან შედგენილ ერთიან, მთლიან ორგანიზმს და მისი გავლენის კანონზომიერებებს:
  • ფასებისა და უმუშევრობის დონის საერთო კრებსით სიდიდეებზე;
  • საერთო მოხმარებასა და ინვესტიციებზე;
  • საერთო მოთხოვნილებასა და წინადადებებზე;
  • წარმოების მოცულობის ცვლილებებზე;
  • ეკონომიკურ ზრდაზე.
მაკროეკონომიკა ოპერირებს აგრეგირებული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებით. მისი განვითარება დაკავშირებულია კეინსის სახელთან (1920 წელი). მისი სისტემატიზაცია მოხდა 1930 წელს კეინსისა და სხვა მოაზროვნეების მიერ.
ეკონომიკურ მეცნიერებათა სისტემა მრავალ სხვა დარგს მოიცავს, ესენია:

ეკონომიკური ცნებები და ტერმინები

ეკონომიკური სკოლები და მიმდინარეობები



მარტივი წვდომის ბმულები მთავარ კონტენტზე გადასვლამარტივი წვდომის დახმარება გამოხმაურება მარტივი წვდომის შესახებ Google რა არის ეკონომიკა დაახლოებით 2 920 000 შედეგი (0,29 წამი) ძებნის შედეგები ინტერნეტში ძიების შედეგები ეკონომიკის ძირითადი არსი | სამოქალაქო განათლება ... https://www.civiceducation.ge › lessons უკეთესად რომ გავიგოთ ეკონომიკის არსი, აუცილებელია თავი მოვუყაროთ იმ ... კითხვაზე პასუხი რომ მივიღოთ, აუცილებელი დავფიქრდეთ თუ რა არის ... ეკონომიკა პრაქტიკაში | სამოქალაქო განათლება ყველასთვის https://www.civiceducation.ge › lessons შესაბამისად, მთავრობის ზომა ეკონომიკაში და ადამიანების ცხოვრებაში მნიშვნელოვნად ... რა არის სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქცია ამაზე მრავალი ... ეკონომიკა - ვიკიპედია https://ka.wikipedia.org › wiki › ეკონომიკა საზოგადოების ეკონომიკური ბაზისი, საწარმოო ურთიერთობათა ერთობლიობა. ... შრომების (მათ შორის ადამ სმითის) სინთეზი, იყენებდა რა ჰეგელის სისტემურ მიდგომას, შექმნა თავისი ნაშრომი ... ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე:. ‎Საბაზრო ეკონომიკა · ‎Მაკროეკონომიკა · ‎Გეგმიური ეკონომიკა · ‎Მიკროეკონომიკა [PDF] რა არის ეკონომიკა ვლადიმერ პაპავა ეკონომიკა https://www.gfsis.org › files › my-world › ekonomika ამრიგად, ეკონომიკა ჩვენი ცხოვრების განუყო-. ფელი ნაწილია. და მაინც საინტერესოა - რა არის ეკონომიკა? ტერმინი „ეკონომიკა“ ბერძნული წარმოშობისაა ... [PDF] ეკონომიკა და მარკეტინგი - საქართველოს ტექნიკური ... gtu.ge › Library › Pdf › ekonomika_marketingi უპირატესობის როლი და მნიშვნელობა, რა არის ღია და. დახურული ეკონომიკა, ექსპორტი, იმპორტი და წმინდა ექსპორტი,. რა არის და როგორ ხორციელდება ... [PDF] ტესტები ეკონომიკაში 1. ეკონომიკა ბერძნული სიტყვ gtu.ge › Study-Dep › Files › Pdf › mag_test_ekonomika_18_SD ეკონომიკა შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც მეცნიოერება: ა) ბიზნესისი შესახებ ... ბ) რა არის, როგორია სინამდვილის კანონზომიერებები. გ) რა არის ... ეკონომიკა - ძალიან მოკლე შესავალი * www.nplg.gov.ge › gsdl › cgi-bin › library ეკონომისტი ცდილობს დაადგინოს, თუ რა პროცესები ახდენენ გავლენას ... ჯონ მეინარდ კეინესი ეკონომიკას ასე აღწერს: „ეკონომიკა არის მეცნიერება, სადაც ... ეკონომიკის ათი პრინციპი www.nplg.gov.ge › gsdl › cgi-bin › library მან უნდა გადაწყვიტოს, რა სამუშაოები განხორციელდეს და ვინ რა სამუშაო ... ეკონომიკა არის იმის შესწავლა, როგორ მართავს საზოგადოება თავის ... ეკონომიკური ზრდის ძირითადი არსი არის ეროვნული ... https://commersant.ge › post › ekonomikuri-zrdis-dziritadi-arsi-aris-erovnu... გრძელვადიანი და დინამიური ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია მკაფიო წარმოდგენა იმისა, თუ რა არის ეკონომიკური ზრდა, რა არის მისი წყაროები და ... [PDF] ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თეორიული ასპექტები unik.edu.ge › uploads › documents › science-center › ekpr › ekpr03 ლიზს ეჩვენებინა, თუ რას წარმოადგენდა საზოგადოების ეკონომიკური ცხოვრება .... არის სახელმწიფოს საჯარო სახსრების ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი ... ძებნა დაკავშირებული ფრაზასთან რა არის ეკონომიკა ეკონომიკა pdf ეკონომიკის მნიშვნელობა ეკონომიკური სისტემა ეკონომიკა ჟურნალი ეკონომიკა ფაკულტეტი საბაზრო ეკონომიკა ეკონომიკის საკითხები ეკონომიკური თეორიები გვერდებში ნავიგაცია 1 2მარტივი წვდომის ბმულები მთავარ კონტენტზე გადასვლამარტივი წვდომის დახმარება გამოხმაურება მარტივი წვდომის შესახებ Google რა არის ეკონომიკა მე-2 გვერდი დაახლოებით 2 920 000 შედეგი (0,30 წამი) ძებნის შედეგები ინტერნეტში ძიების შედეგები [PDF] შრომის ეკონომიკა https://www.tsu.ge › data › file_db › economist_faculty ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ასევე შრომის ეკონომიკის საკითხებით დაინტერესებული ..... რა არის შრომის ეკონომიკის შესწავლის ობიექტი? 3. რა არის ეკონომიკა? როგორ იღებენ... - ფინანსთა სამინისტრო ... https://www.facebook.com › mofgeorgia › posts როგორ იღებენ ადამიანები ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს, რა არის ინფლაცია? ეკონომიკური კრიზისი? როგორია მთავრობის როლი ეკონომიკის მართვაში. ეკონომიკური ზრდა და სოციალური ... - Forbes Georgia forbes.ge › news ეკონომიკური ზრდა და სოციალური კეთილდღეობა, ლარისა პატარაია. ... თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები საზოგადოებისთვის, რომელთა ... რომელი დარგები იგებს? - Forbes Georgia https://forbes.ge › news › reromeli-dargebi-igebs საქართველოში ყველა სექტორის კაპიტალი აღრიცხული არ არის. ... საშუალებას გვაძლევს, გავიგოთ, თუ რა წილი უჭირავს მოგებას ქვეყნის ეკონომიკაში. ეკონომიკის არსი - დამწყებთათვის - Club of Liberty - Blog clubofliberty.blogspot.com › blog-page_03 ეკონომიკის არსი - დამწყებთათვის. რა არის ეკონომიკა? თავიდან წარმოვადგინოთ ეკონომიკის რამოდენიმე განსაზღვრებ. ა) ეკონომიკა არის სოციალური ... ეკონომიკის გაკვეთილები- რა? როგორ? ვისთვის ... mastsavlebeli.ge › ... 18 აპრ. 2018 - ისინი შეისწავლიან, თუ რა არის ეკონომიკური სისტემა და რომელ სამ კითხვას უნდა უპასუხოს თითოეულმა ეკონომიკურმა სისტემამ. ინფლაცია, მისი არსი და ტიპები - ავტორი:ანი ბიბილური https://www.lari.ge › 454-inflacia-misi-arsi-da-tipebi ინფლაცია - არის წმინდა სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა, რომელიც იბადება ... ოლიგოპოლისტი ისწრაფვის რა შეინარჩუნოს ფასების მაღალი დონე ... რა არის ინვესტიციები და რა როლი აქვთ მათ ეკონომიკაში delta-capital.ge › news ინვესტიციები თანამედროვე ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილია. სიტყვა ინვესტიცია ლათინური წარმოშობისაა (investire - შემოსვა) და ნიშნავს კაპიტალის ... მონეტიზაციის დონე და მისი ეკონომიკური არსი - NBG ... https://www.nbg.gov.ge › bankjournal პირველ რიგში, ეკონომიკის მონეტიზაცია (რომელიც, როგორც წესი, იზომება ... ამასთან, მათემატიკურად მონეტიზაცია არის ფულის მიმოქცევის სიჩქარის ... [PDF] კონკურენციის პოლიტიკა - transparency.ge https://www.transparency.ge › sites › default › files › post_attachments ნიშნავს კონკურენციის პოლიტიკა, რა არის მისი მიზანი და რა განსხვავებაა ... კონკურენცია არის ეკონომიკურ აგენტებს (ბაზარზე მოქმედ კომპანიებს) შორის ... ძებნა დაკავშირებული ფრაზასთან რა არის ეკონომიკა ეკონომიკა pdf ეკონომიკის მნიშვნელობა ეკონომიკური სისტემა ეკონომიკა ჟურნალი ეკონომიკა ფაკულტეტი საბაზრო ეკონომიკა ეკონომიკის საკითხები ეკონომიკური თეორიები გვერდებში ნავიგაცია < უკან 1 2 3ეკონომიკა ეკონომეტრიკა გამოყენებითი ეკონომიკა მაკროეკონომიკა ადაპტაციური მოლოდინები ერთობლივი მოთხოვნა საგადამხდელო ბალანსი ეკონომიკური ციკლი Capacity utilization კაპიტალის გაფრენა ცენტრალური ბანკი Consumer confidence ვალუტა Demand shock DSGE ეკონომიკური ზრდა მაკროეკონომიკური ინდიკატორი ეფექტიანი მოთხოვნა General Theory of Keynes დიდი დეპრესია ჰიპერინფლაცია ინფლაცია პროცენტი პროცენტის განაკვეთი ინვესტიცია IS–LM მოდელი Microfoundations მონეტარული პოლიტიკა ფული NAIRU ეროვნული ანგარიშები მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი Rate of profit რაციონალური მოლოდინის თეორია რეცესია დანაზოგი სტაგფლაცია მიწოდების შოკი უმუშევრობა Macroeconomics publications მიკროეკონომიკა Aggregation problem Budget set მომხმარებლის არჩევანი Convexity ხარჯებისა და შედეგების ანალიზი Deadweight loss განაწილება დუოპოლია ეკონომიკური წონასწორობის მოდელი ეკონომიკური დეფიციტი ეკონომიკური პროფიციტი მასშტაბით განპირობებული ეკონომია Economies of scope ელასტიკურობა მოსალოდნელი სარგებლის თეორია ექსტერნალიზაცია საყოველთაო წონასწორობის თეორია გულგრილობის მრუდი Intertemporal choice ზღვრული ხარჯები Market failure Market structure მონოპოლია Monopsony Non-convexity ილიგოპოლია ალტერნატიული დანახარჯი პრეფერენცია Production set მოგება საზოგადოებრივი საქონელი მასშტაბის ეფექტი Risk aversion Scarcity Shrinkflation Social choice theory Sunk costs Supply and demand ფირმის თეორია კომერცია Uncertainty Utility Microeconomics publications გამოყენებითი დარგები სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი დემოგრაფიული განვითარების ეკონომიკა ეკონომიკის ისტორია განათლება გარემოს დაცვითი ფინანსური ჯანდაცვა სამრეწველო ორგანიზაცია საერთაშორისო შრომა სამართალი და ეკონომიკა მონეტარული ბუნებრივი რესურსები საზოგადოებრივი ურბანული კეთილდღეობა მეთოდოლოგია ქცევითი ეკონომიკა გამოსათვლელი ეკონომიკა ეკონომეტრიკა ექსპერიმენტული ეკონომიკა მათემატიკური ეკონომიკა ეკონომიკური აზროვნება ანტიკური ეკონომიკური აზროვნება ავსტრიული სკოლა ჩიკაგოს ეკონომიკის სკოლა კლასიკური ეკონომიკა ფემინისტური ეკონომიკა არაორთოდოქსალური ეკონომიკა ინსიტუციონალური ეკონომიკა კეინსიანიზმი Mainstream economics მარქსისტული ეკონომიკა ნეოკლასიკური ეკონომიკა ცნობილი ეკონომისტები კენეტ ეროუ გერი ბეკერი ფრენსის ისიდორ ედჯუორტი მილტონ ფრიდმანი რაგნარ ფრიში ფრიდრიხ ჰაიეკი ჰაროლდ ჰოტელინგი ჯონ მეინარდ კეინსი ტიალინგ კუპმანსი პოლ კრუგმანი რობერტ ლუკასი ჯეიკობ მარშაკი ალფრედ მარშალი კარლ მარქსი ჯონ ფონ ნოიმანი ვილფრედო პარეტო დეივიდ რიკარდო პოლ სამუელსონი იოზეფ შუმპეტერი ამარტია სენი ჰერბერტ საიმონი ადამ სმითი რობერტ სოლოუ ლეონ ვალრასი სხვები საერთაშორისო ორგანიზაციები აზია-წყნაროკეანური ეკონომიკური თანამშრომლობა ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია მსოფლიო ბანკი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია კატეგორია ინდექსი სიები სქემა პუბლიკაციები ბიზნესი და ეკონომიკა მარტივი წვდომის ბმულები მთავარ კონტენტზე გადასვლამარტივი წვდომის დახმარება გამოხმაურება მარტივი წვდომის შესახებ Google რა არის ეკონომიკა მე-3 გვერდი დაახლოებით 2 920 000 შედეგი (0,31 წამი) ძებნის შედეგები ინტერნეტში ძიების შედეგები ლექცია 4. კრეატიული ეკონომიკა https://www.culturepartnership.eu › publishing › course › lecture-4 ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად კრეატიული ეკონომიკა ქმნის არამატერიალურ ... ვინაიდან ის ნაკლებად არის დამოკიდებული მატერიალურ რესურსებზე. რა არის ევროკავშირი » Infocenter infocenter.gov.ge › the-european-union ევროკავშირი 28 დემოკრატიული სახელმწიფოს უნიკალური პოლიტიკური და ეკონომიკური გაერთიანებაა, რომელიც მიზნად ისახავს მშვიდობის, ... მწვანე ეკონომიკა - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ... eiec.gov.ge › თემები › მწვანე-ეკონომიკა მწვანე ეკონომიკა არის ეკონომიკური განვითარების ის მოდელი, რომელიც ... ითვალისწინებს რა ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას, იგი დააჩქარებს ... ვაჭრობის შეთანხმებები | EU4Business eu4business.eu › vachrobis-shetanxmebebi რა არის DCFTA? ... ეკონომიკური ინტეგრაციის კონტექსტში ასევე უნდა გავიხსენოთ, რომ DCFTA-ს ნაწილების გარდა არსებობს ასოცირების შეთანხმების ... „მცირე“ მთავრობა, „ამბიციური“ გეგმები და ქართული ... https://sputnik-georgia.com › reviews › mcire-mtavroba 15 ივლ. 2018 - არავინ კამათობს, რომ თანხების გამოთავისუფლება ურიგო არ არის, მაგრამ საკითხავია რა არის დღეს ქართული ეკონომიკის მთავარი ... მდგრადი განვითარება - საქართველოს ეკონომიკისა და ... www.economy.ge › ... მდგრადი განვითარება არის საზოგადოების განვითარების სისტემა, რომელიც საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების ... რა არის სახალხო ეკონომიკა? – სოლიდარობის ქსელი solnet.ge › posts საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურმა კრიზისმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ჩვენი მთავრობისა და განვითარების საერთაშორისო სააგენტოების მიერ ... [PDF] ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები www.bpa.ge › book › book95 სუბიექტებიც. ამასთან, „ბიზნესსა“ და „ეკონომიკას“ შორის არის საფუძვლიანი. განსხვავება. ... ახდენენ რა თავისი სამომხმარებლო ინტერესების რეალიზებას. ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი ქართულ ... - ნეტგაზეთი https://netgazeti.ge › news 3 აპრ. 2018 - ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი ქართულ ეკონომიკაში 64.9%-ია – პუბლიკაცია IMF-ის საიტზე ... რა არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა. ინფლაცია - რა არის ინფლაცია? || Financer.com https://financer.com › Home › ზოგადი რა არის ინფლაცია და როგორ უნდა დავაღწიოთ თავი მისგან მოყენებული ... ამ დროს ეკონომიკა განიცდის კრიზისს და არამდგრადობას, რაც საბოლოოდ ... ძებნა დაკავშირებული ფრაზასთან რა არის ეკონომიკა ეკონომიკა pdf ეკონომიკის მნიშვნელობა ეკონომიკური სისტემა ეკონომიკა ჟურნალი ეკონომიკა ფაკულტეტი საბაზრო ეკონომიკა ეკონომიკის საკითხები ეკონომიკური თეორიები გვერდებში ნავიგაცია < უკან 1 2
loading...